Uitvoering van landschapsontwikkeling en landschapsbeheer

Zandee Kloetinge weet wat er komt kijken bij landschapsbeheer en -ontwikkeling en is een volwaardige partner bij het aanleggen en inrichten van landschappen en het onderhouden en beheren van landschappen, kavels, parken, gebieden, landerijen, natuurgebieden en landgoederen. 

Zandee Kloetinge heeft de kennis, de machines, de voertuigen en het netwerk om landschapsontwikkelings- en landschapsbeheerprojecten in nauwe samenwerking met de opdrachtgever(s) en of volledig zelfstandig uit te voeren. Voor het beheer van diverse landerijen, natuurgebieden, parken en landgoederen hebben wij meerjarige beheercontracten waarin onze werkzaamheden exact omschreven zijn. Onze opdrachtgevers in deze zijn gemeentes, waterschappen, provinciale diensten, stichtingen, instellingen, ondernemingen en particulieren.  

Door ons beheerde en/of ontwikkelde landschappen:
• Parken
• Sportterreinen
• Landerijen
• Natuurgebieden
• Landgoederen
• Plantsoenen
• Kavels
• Cultuurhistorische landschappen
• Bospercelen
• Wegen, bermen en dijken

Voorbeelden van landschapsontwikkeling

Werkzaamheden bij landschapsbeheer en -ontwikkeling
Maaien
Zaaien
Aanplanten
Rooien en kappen
Snoeien
• Knippen en scheren
Grondverzetwerkzaamheden
• Cultuurtechnische werkzaamheden
• Civieltechnische werkzaamheden
Groen onderhoud
Groenafval verwerken
Transport

Wat er speelt bij landschapsontwikkeling en landschapsbeheer

Het Zeeuwse landschap – waarin Zandee Kloetinge zich zo thuis voelt – wordt in stand gehouden via omgevingswetten en actief beheer van natuurgebieden en landschapselementen. Een aantal gebieden in Zeeland is beschermd zoals bijzondere polders of duinen. Ook cultuurhistorisch erfgoed is beschermd, zoals de Staats-Spaanse Linies en de oesterputten bijvoorbeeld. Dit om het eigen karakter van de verschillende Zeeuwse landschappen herkenbaar te houden. Zo is het niet toegestaan om dijken af te graven of kreken te egaliseren. Ingrepen in dergelijke landschappen zijn, op grond van de Omgevingswet aan vergunningen gebonden.

Behoud van landschappelijke diversiteit en identiteit

Het behoud van verscheidenheid in de Zeeuwse landschappen is belangrijk bij landschapsontwikkeling en -beheer. Daarom worden ingrepen in deze landschappen via vergunningen aan voorwaarden gebonden. Zo wordt er bij ontwikkeling en beheer gekeken naar het oorspronkelijke Zeeuwse landschap op de betreffende locaties. Om die reden is voor de N57 op Walcheren gekozen voor een kronkelend wegtracé. Hetzelfde geldt voor de karakteristieke boerderij-vormen. Door, ook bij nieuwbouw, de streekeigen boerderij-vormen te gebruiken kan het karakter van de streek behouden blijven.

In beschermd buitengebied wonen of werken

Onder bepaalde voorwaarden wordt toegestaan dat particulieren of ondernemers zich vestigen in een beschermd gebied. U kunt een landgoed verwerven of bijvoorbeeld een zorgboerderij beginnen in een beschermd landschap als u het landgoed voor een gedeelte toegankelijk maakt voor publiek. Neem eerst contact op met de betreffende gemeente als u geïnteresseerd bent. Zij kunnen u wegwijs maken bij onder andere de keuze voor een locatie, bij het sluiten van een overeenkomst, het wijzigen van het bestemmingsplan en het aanvragen van een bouwvergunning. De Provincie toetst dan of aan de randvoorwaarden voldaan wordt.

Subsidie voor beheer van natuurgebieden en landschapselementen

Wie natuurgebied en/of landschapselementen beheert, kan hiervoor subsidie aanvragen. Voor het beheer van Zeeuwse landschapselementen in natuurgebieden kunt u gebruik maken van de subsidiemogelijkheden van het Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL). Voor het beheer van landschapselementen buiten de natuurgebieden zijn er subsidiemogelijkheden via de Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Deze Stichting geeft advies, ondersteuning en subsidie voor het beheer van landschapselementen. De Provincie ondersteunt deze stichting met financiële middelen.

Landgoed als natuurschoon

Als eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed kunt u uw landgoed wellicht laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). U krijgt dan fiscale voordelen als bijdrage van de overheid om uw landgoed makkelijker in stand te houden. U dient uw landgoed in dergelijke gevallen wel open te stellen. Bekijk de informatie over landgoed als natuurschoon bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of kom praten met Zandee Kloetinge.

Landschapsbelang voor regio, provincie en gemeente

Om te kunnen bepalen welke landschappen en landschapselementen bescherming verdienen is er in Zeeland een inventarisatie gemaakt. Samen met de Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland is er bekeken wat van regionaal-, provinciaal- of gemeentelijk belang is. Dit is inzichtelijk gemaakt op de kaart Landschap en Cultuur in het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.

Het ontwikkelen en beheren van landerijen, landgoederen en natuurgebieden is werk voor de specialisten van Zandee Kloetinge.

Contact Zandee Kloetinge

Zandee Kloetinge voor:

  • maaien
  • schijven maaien
  • klepelen
  • maaien en afvoeren
  • maaien en klepelen
  • maaien en zuigen
  • wier maaien
  • kroos verwijderen
  • gebiedsonderhoud
  • landschapsonderhoud

Zandee Foto’s

Wilt u meer weten? Laat een bericht achter en wij nemen contact op!

Contactaanvraag